SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2013/2014

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mieczynie z dnia 25.09.2013r.

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

,,Z drobiazgów życiowych (…) powstaje wielkość człowieka.”

I. Rozwijamy zainteresowania uczniów

 1. Prowadzimy koła zainteresowań.
 2. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Organizujemy uroczystości szkolne i środowiskowe.
 4. Organizujemy wyjazdy do teatru i kina.
 5. Realizujemy projekty edukacyjne.
 6. Prowadzimy zajęcia w ramach Klubu 4H

II. Dbamy o dobre imię szkoły w środowisku

 1. Organizujemy uroczystości środowiskowe:
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • bal karnawałowy.

2. Prowadzimy stronę internetową szkoły.
3. Współpracujemy z instytucjami: UG, GOPS, Policja, straż pożarna, ośrodek zdrowia.
4. Uczestniczymy w imprezach środowiskowych.
5. Organizujemy ogniska integracyjne z udziałem rodziców.
6. Opracowujemy i rozpowszechniamy foldery i prezentacje multimedialne o działalności szkoły.

III. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia

 1. Uczestniczymy w programach: Owoce w szkole, Dobre mleko,
 2. Preferujemy zdrową żywność w sklepiku szkolnym.
 3. Organizujemy wycieczki rowerowe i piesze rajdy.
 4. Prowadzimy akcje propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia:
 • Tydzień Promocji Zdrowia,
 • Biesiada Profilaktyczna
 • Dzień Bezpiecznego Internetu,
 • Bezpieczne Ferie.

5. Prowadzimy działania zmierzające do zdobycia certyfikatu szkoły promującej zdrowie.
6. Organizujemy wyjazdy na basen.
7. Uczestniczymy w konkursach związanych z bezpieczeństwem:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • turniej wiedzy pożarniczej,
 • konkursy plastyczne.

8. Organizujemy spotkania z policjantem.

IV. Kształtujemy postawy patriotyczne

 1. Organizujemy akademie z okazji świąt państwowych.
 2. Realizujemy działania związane z Patronem szkoły (Dzień Patrona, konkurs wiedzy o Patronie, akademie okolicznościowe, udział w zjeździe szkół noszących imię Patrona, wdrażanie ceremoniału szkolnego)
 3. Prowadzimy działania kształtujące szacunek do symboli narodowych.
 4. Nasz poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach.
 5. Kultywujemy tradycję i kulturę regionu.

V. Skutecznie przygotowujemy uczniów do sprawdzianu

 1. Organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów klasy VI do sprawdzianu.
 2. Diagnozujemy osiągnięcia uczniów w formie próbnych sprawdzianów.
 3. Organizujemy próbny sprawdzian z rodzicami uczniów.
 4. Organizujemy na godzinach wychowawczych pogadanki na temat: „Jak się uczyć?”.
 5. Analizujemy wyniki sprawdzianu i modyfikujemy sposoby pracy z uczniami na podstawie wniosków z analizy.

VI. Wspomagamy uczniów w pokonywaniu trudności w nauce

 1. Organizujemy zajęcia wyrównawcze.
 2. Organizujemy pomoc koleżeńską.
 3. Współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną we Włoszczowie.
 4. Wspomagamy rozwój dziecka odpowiednimi zajęciami.

VII. Dbamy o właściwe relacje z rodzicami

 1. Organizujemy spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami zgodnie z ich oczekiwaniami (potrzebami).
 2. Konsultujemy i ustalamy z rodzicami oraz przy ich pomocy organizujemy szkolne uroczystości, wydarzenia i wycieczki.
 3. Współpracujemy z radami klasowymi oraz Radą Rodziców.
 4. Jesteśmy do dyspozycji rodziców w sprawach bieżących.
 5. Pozyskujemy i wykorzystujemy opinie i wnioski rodziców na temat pracy szkoły.
 6. Organizujemy spotkania z pracownikami Policji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 7. Prowadzimy pedagogizację rodziców.

VIII. Kształtujemy postawy prospołeczne

 1. Uświadamiamy dzieciom prawa i obowiązki obywatelskie.
 2. Kształtujemy postawy i zachowania sportowe poprzez organizowanie wyjazdów na imprezy.
 3. Włączamy uczniów w akcje charytatywne (np. WOŚP).
 4. Kształtujemy postawy proekologiczne.
 5. Kształtujemy postawę tolerancji wobec innych kultur.
 6. Organizujemy uroczystości szkolne z udziałem społeczności lokalnej i emerytowanych pracowników szkoły.
 7. Promujemy postawy szacunku wobec samego siebie i innych.
 8. Kształtujemy samorządność uczniowską

 

IX. Dbamy o przyjazne warunki do nauki

 1. Stale pozyskujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 2. Przestrzegamy zasad higieny umysłowej.
 3. Dbamy o estetykę szkoły.
 4. Zapewniamy wszystkim uczniom zajęcia w sali gimnastycznej.
 5. Stale wzbogacamy zbiory biblioteczne.

X. Ułatwiamy dobry start dziecka w szkole

 1. Dbamy o wyposażenie oddziału „0” w odpowiednie zabawki i pomoce dydaktyczne.
 2. Stosujemy ciekawe metody i formy pracy z dziećmi.
 3. Uczestniczymy w projektach edukacyjnych
 4. Organizujemy imprezy, zabawy i występy dla najmłodszych.
 5. Prowadzimy rzetelną diagnozę wstępną dzieci przed podjęciem przez nich nauki w szkole.

 

Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym (styczeń, czerwiec);
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
 • opinie rodziców;
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

Koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną do realizacji na zebraniu w dniu 25 stycznia 2011 r.

Koncepcja pracy szkoły została przedstawiona Radzie Rodziców w dn. 26 stycznia 2011 r., a wszystkim rodzicom na zebraniu w dn. 27 stycznia 2011r.

Nowelizacje:

1) 2012 r. Rada Rodziców - 26 września , Rada Pedagogiczna – 10 września

2) 2013 r. Rada Rodziców – 23 września, Rada Pedagogiczna – 25 września

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.