SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2012
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

 

Kodeks Etyki

Pracowników Szkoły Podstawowej w Mieczynie

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Kodeks Etyki Pracowników Szkoły Podstawowej w Mieczynie zwany dalej „Kodeksem Etyki” określa zasady postępowania pracowników Szkoły Podstawowej w Mieczynie:

1) w relacjach:

1. z uczniami,

2. rodzicami uczniów,

3. przełożonymi,

4. podwładnymi,

5. współpracownikami,

6. interesantami,

2) w stosunku do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) poza wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 2

Kodeks Etyki określa zasady oceny jego funkcjonowania, przestrzegania jego postanowień oraz skutki naruszenia jego postanowień.

§ 3

Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o:

1. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczynie;

2. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Mieczynie,

3. pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

4. interesantach – należy przez to rozumieć wszystkich klientów szkoły.

Rozdział II

Zasady etycznego postępowania

§ 4

1. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności :

• działają tak, aby ich działania mogły być wzorem praworządności,

• pamiętają o służebnym charakterze własnej pracy, wykonują ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

• pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o szkole,

• przedkładają dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

2. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

• pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań;

• są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą;

• nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wiedzą, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;

• w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;

• dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;

• racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;

• są lojalni wobec szkoły i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;

• wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojej, szkoły oraz innych urzędów i organów Państwa.

3. Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

• rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy;

• dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;

• są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów;

• zawsze są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

• w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;

• jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;

• życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania;

• okazują szacunek innym, wysoką kulturą osobistą, również poprzez dbałość o stosowny wygląd zewnętrzny.

4. Pracownicy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

• nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

• nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

• nie przyjmują żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;

• w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;

• od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

• szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki oraz reagować na jego naruszanie.

2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowane jest jako działalność na szkodę szkoły.

3. Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu Etyki ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy.

§ 6

1. Każdy pracownik szkoły winien zapoznać się z treścią Kodeksu Etyki i przyjąć go do stosowania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączanym do akt osobowych pracownika.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

 

Imię _________________________________________

Nazwisko ______________________________________

Stanowisko ____________________________________

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami Kodeksu Etyki Pracowników Szkoły Podstawowej w Mieczynie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających.

____________________________ __________________________________

/ data/ / czytelny podpis/

Copyright © 2014. All Rights Reserved.