SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zarządzenie nr 9/2013

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIECZYNIE

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia procedury wyboru podręczników w Szkole Podstawowej w Mieczynie.

Na podstawie art. 22a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca, poz. 752) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę  wyboru podręczników w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia   w Mieczynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Klimczyk-Karpińska

/podpis dyrektora/

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczynie
z dnia 15 maja 2013 r.

Procedura wyboru podręczników

w Szkole Podstawowej

im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.

 

I. Podstawa Prawna:

 1. Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca, poz. 752).
 3. 3. Rozporządzenie MEN  z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753)

II. Cele i zakres procedury:

 1. Określenie zasad wyboru podręczników do kształcenia ogólnego przez nauczycieli poszczególnych poziomów edukacji w oddziale przedszkolnym, edukacji wczesnoszkolnej, klasach IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Określenie harmonogramu działań związanych z opracowaniem szkolnego zestawu podręczników.
 3. Określenie zadań nauczycieli i dyrektora szkoły.

III. Zasady wyboru podręczników:

 1. Decyzję o wyborze podręcznika nauczyciel podejmuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą merytoryczną oraz potrzebami powierzonych mu uczniów, z którymi będzie pracować.
 2. Podręcznik dobierany jest do przyjętego programu a nie odwrotnie.
 3. Podręczniki dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej spełniają następujące warunki:

1) Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2) Podręcznik do kształcenia ogólnego może zawierać materiały pomocnicze przeznaczone dla ucznia, w szczególności karty pracy, zeszyty ćwiczeń i materiały multimedialne.

3) Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego) zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4) Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego oraz podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej dzie¬li się na części składające się na serię podręczników do danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym albo do edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli wydanie podręcznika w częściach jest uzasadnione ze względu na funkcjonalność użytko¬wania podręcznika.

5) Każda część podręcznika wchodząca w skład serii podręczników zawiera usystematyzowaną prezentację wybranych treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym albo edukacji wczesnoszkolnej.

6) Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, a w szczególności gdy:

a) uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

b) jest przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

c) zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania,

d) ma logiczną konstrukcję;

e)zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na edukację wczesnoszkolną (kształcenie zintegrowane) lub nauczanie danego przedmiotu;

f) zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;

g) umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

h) zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

i) ma estetyczną szatę graficzną;

j) nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych.

IV. Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły w zakresie wyboru podręczników:

 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Nauczyciel dokonuje oceny zgodności treści podręcznika z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego i treściami zawartymi w wybranym programie nauczania, z zachowaniem kontynuacji na danym etapie edukacyjnym.
 3. W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel sprawdza w szczególności, czy podręcznik zawiera wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.
 4. Nauczyciel do dnia 5 czerwca każdego roku szkolnego składa w wersji papierowej i elektronicznej zgłoszenie wyboru podręcznika na kolejny rok szkolny (załącznik nr 1).
 5. Dyrektor szkoły zatwierdza i do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym.
 6. Zgłoszone przez nauczycieli podręczniki tworzą szkolny zestaw podręczników i zostają wpisane corocznie do Szkolnego zestawu podręczników.
 7. Szkolny zestaw podręczników sporządzony w wersji papierowej jest dostępny w sekretariacie szkoły i bibliotece szkolnej a w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
 8. W sytuacji szczególnej np. brak druku książki lub wycofanie podręcznika z listy Ministra Edukacji Narodowej nauczyciel może dokonać zmiany podręcznika w trakcie cyklu edukacyjnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
 9. Nauczyciele religii składają zgłoszenie podręczników bez konieczności dokonania oceny zgodności treści podręcznika z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego i treściami zawartymi w wybranym programie nauczania, z zachowaniem kontynuacji na danym etapie edukacyjnym.

V. Podsumowanie:

1. Nauczyciel może wybrać każdy z podręczników wpisanych do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nowej podstawy programowej, niezależnie od tego czy do użytku szkolnego zostały już dopuszczone wszystkie części tego podręcznika, czy nie. Przed wyborem takiego podręcznika warto zapoznać się z zamieszczonym w tym wykazie opisem serii, gdzie znajdują są informacje wydawcy o koncepcji serii, w tym o rozkładzie pozostałych treści nauczania.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczenie do użytku szkolnego jednej z planowanych części podręcznika dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym, zobligowany jest przedłożyć wraz z wnioskiem informację o koncepcji podręcznika albo podręczników obejmujących pozostałe treści nauczania z zakresu tych zajęć edukacyjnych na tym etapie edukacyjnym.

VI. Załączniki:

1. Wzór wniosku (zgłoszenia) wyboru podręcznika, załącznik 1

Podpis dyrektora szkoły

Małgorzata Klimczyk-Karpińska

 

Załącznik nr 1
do procedury wyboru podręczników
w Szkole Podstawowej w Mieczynie

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Prymasa Tysiąclecia  w Mieczynie

 

WNIOSEK /zgłoszenie/

wyboru  podręcznika

na podstawie art. 22a ust.2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póz. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

1. Nazwa przedmiotu: …………………………………………………………………………………………………...............

2. Tytuł podręcznika: ……………………………………………………………………………………………….………….

3. Autor/autorzy: ………………………………………………………………………………….………………………...

4. Wydawnictwo: …………………………………………………………………………………...………………………

5. Rok wydania: ………………………………………………………………………………….……………………….

6. Etap edukacyjny: ………………………………………………………………………………...…………………………

7. Cykl edukacyjny w latach: ……………………………………………………………………………………………………………

8. Rok wydania i numer pod którym podręcznik został wpisany do zestawu podręczników sporządzonego przez Ministra Edukacji Narodowej: …………………………………………………………………………………………………..

9. Materiały związane z tą publikacją np. ćwiczenia, zbiór zadań, o ile będą niezbędne do prowadzenia zajęć, itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela

………………………………………..

Copyright © 2014. All Rights Reserved.