SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Regulamin zachowania uczniów
Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Mieczynie

 

I. Kultura osobista na co dzień:

uczeń:

 • mówi „dzień dobry” i „do widzenia” wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom, paniom sprzątaczkom, konserwatorowi, rodzicom i gościom naszej szkoły), których widzi po raz pierwszy danego dnia,
 • w czasie rozmowy z pracownikami szkoły, osobą dorosłą przyjmuje odpowiednią postawę: stoi, nie trzyma rąk w kieszeni, nie gestykuluje, zachowuje się z szacunkiem,
 • szanuje zdanie innych, nie „wykrzykuje”  swojego zdania.
 • szanuje mienie szkolne, kolegów i swoje własne – nie siada na stolikach i biurkach, nie stawia na nich plecaka,
 • nie ulega nałogom i nie przywłaszcza sobie cudzej własności,
 • jest tolerancyjny w stosunku do słabszych fizycznie, chorych- pomaga im,
 • swoim zachowaniem nie naraża siebie ani kolegów na niebezpieczeństwo (nie - przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek, ostrych przedmiotów itp.)
 • nie używa telefonu komórkowego w czasie lekcji, apelu oraz uroczystości szkolnej; telefon służy tylko do pilnych kontaktów z rodzicami,
 • nie stosuje przemocy wobec innych, nie używa wulgarnych i obraźliwych słów,
 • zwraca uwagę na zachowanie kolegów i koleżanek, każdy przejaw agresji słownej lub fizycznej zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu,
 • chodzi ubrany czysto i schludnie, nie nosi w szkole nakryć głowy,
 • nie zostawia w szkole niedojedzonej kanapki,
 • w trakcie apeli, występów, przedstawień i uroczystości szkolnych zachowuje się z powagą starając się nie przeszkadzać innym w odbiorze treści.

II. Zachowanie przed lekcją:

uczeń:

 • nie spóźnia się, przychodzi odpowiednio wcześnie do szkoły i oczekuje na swoje zajęcia,
 • wchodzi do klasy nie przepychając się, zajmuje odpowiednie do swojego wzrostu miejsce i spokojnie oczekuje na przyjście nauczyciela,
 • cicho odsuwa krzesła, nie rozmawia i przygotowuje się do lekcji,

III. Zachowanie w czasie lekcji:

uczeń:

 • punktualnie przychodzi na zajęcia ( toaleta w czasie przerwy),
 • odpowiada wstając z miejsca,
 • w trakcie zajęć nie je, nie żuje gumy,
 • nie trzyma na ławce butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji,
 • wstaje, jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła; siada dopiero na wyraźne polecenie nauczyciela,
 • bez zezwolenia nauczyciela w czasie lekcji nie wstaje z miejsca i nie opuszcza go,
 • zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • nie utrudnia prowadzenia lekcji (nie przerywa nauczycielowi, nie czyni zbędnych uwag),
 • nie wychodzi z klasy bez pozwolenia nauczyciela,
 • po zakończeniu lekcji bezpiecznie i kulturalnie wychodzi z klasy na sygnał nauczyciela, a nie dzwonka pozostawiając po sobie porządek.

IV. Zachowanie w czasie przerw:

uczeń:

 • zachowuje się odpowiedzialnie, spokojnie i bezpiecznie (nie biega korytarzami i schodami szkoły),
 • jako dyżurny klasowy przygotowuje pomoce, kredę, moczy gąbkę, zdejmuje krzesełka z ławek,
 • w szatni przy wieszakach i ławeczkach zachowuje czystość, porządek, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • zachowuje się kulturalnie oczekując na herbatę i bułkę bądź w kolejce do sklepiku,
 • z łazienki korzysta zgodnie z przeznaczeniem, nie biega, nie przebywa bez potrzeby,
 • śmieci (papierki i odpadki) wrzuca do koszy ustawionych w klasach, korytarzach i obejściu szkoły – śmiecenie powoduje obniżenie oceny z zachowania.

V. Zwolnienia z zajęć

uczeń:

 • zwalnia się tylko w uzasadnionych przypadkach u wychowawcy, nauczyciela z którym będzie miał zajęcia a pod jego nieobecność u nauczyciela który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem lub u dyrektora,
 • otrzymuje zwolnienie na podstawie pisemnego lub ustnego zwolnienia od rodziców,
 • nie opuszcza terenu szkoły przed zakończeniem lekcji bez pozwolenia nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora

VI. Wyjścia poza teren szkoły ( kino, teatr, wycieczka krajoznawcza)

uczeń:

 • przybywa na miejsce zbiórki punktualnie,
 • swoje przybycie zgłasza kierownikowi wycieczki bądź przydzielonemu opiekunowi,
 • informuje opiekuna o złym samopoczuciu,
 • wykonuje polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
 • korzysta z urządzeń technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
 • nie oddala się od grupy,
 • przestrzega regulaminu obiektu, w których przebywa z wycieczką,
 • zachowuje się kulturalnie i grzecznie,
 • zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu ulicznym (porusza się  w ustawieniu parami tylko po chodniku, przechodzi przez jezdnię tylko po pasach  i za zgodą nauczyciela),

VII. Zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych

uczeń:

 • przychodzi na uroczystość pod opieką nauczyciela,
 • zajmuje wyznaczone miejsce  i nie zmienia go podczas uroczystości,
 • zachowuje spokój, powstrzymuje się od rozmów i zbędnych komentarzy, reaguje zgodnie z charakterem uroczystości, w której bierze udział,
 • stosuje się do poleceń nauczyciela prowadzącego uroczystość,

w czasie imprez pozalekcyjnych:

 • bierze udział tylko za zgodą rodziców,
 • przebywa tylko w wyznaczonych miejscach,
 • zostawia porządek w pomieszczeniu w którym przebywa,

Prosimy rodziców o uwagi i opinie na temat  Regulaminu. Państwa sugestie pomogą nam w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym uczniom.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.