SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIECZYNIE

§ 1

Postanowienie ogólne.

Regulamin zawiera tryb i szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Mieczynie zgodnie z art. 6 i 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3 z 1 lutego 1982 r.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. nr 98 z 17 listopada 2000 r. poz.1066 z późn. zm)

§ 2

Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • rady szkoły,
 • rady rodziców.

3. Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z 1991 r.), zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, ustalonych w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

4. Na ocenę pracy nauczyciela nie mają wpływu jego przekonania religijne, poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym". (Rozp. MEN, § 2, ust.7).

5. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 • ocena wyróżniająca,
 • ocena dobra,
 • ocena negatywna.

6. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły.

7. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego, wyrażonej na piśmie przez Samorząd Uczniowski .

8. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.

9. Ocenę pracy ustala się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego nauczyciela.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem.

11. Dyrektor szkoły przedstawia nauczycielowi ocenę jego pracy sformułowaną w karcie oceny pracy. Kartę oceny pracy włącza się do akt osobowych .

12. Nauczycielowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny pracy. Odwołanie rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający.

13. Zespół, o którym mowa w §2 p. 12, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

§ 3

Zakres oceny pracy nauczyciela.

1. Ocena pracy nauczyciela to ocena w zakresie:

 • kształcenia uczniów,
 • wychowania i opieki nad uczniami,
 • organizacji pracy i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły i regulaminu pracy.

2. Ocena pracy nauczyciela uwzględnia w szczególności:

 • poprawność merytoryczną i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • prawidłowość realizacji innych zadań zgodnych z planem pracy, zadaniami i statutem ,
 • kulturę osobistą i poprawność języka,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów,
 • zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
 • zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, opracowywanie innowacyjnych (autorskich) treści programowych i dydaktycznych, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami, wkład w pracę i sukcesy szkoły, efektywna praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, pomoc nowym nauczycielom, dzielenie się doświadczeniem),
 • aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
 • działanie nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
 • przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie dokumentacji, pełnienie dyżurów, terminowość wykonywania przydzielonych zadań).

3. Przedmiotem oceny jest sposób realizacji poniższych zadań i uzyskane efekty.

3.1. Zadania w zakresie kształcenia uczniów:

 • prawidłowy tzn. zgodny z zasadami pedagogiki i psychologii przebieg procesu dydaktycznego,
 • merytoryczne przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć,
 • doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 • indywidualizowanie procesu kształcenia,
 • umiejętne odwoływanie się do wiedzy uczniów,
 • udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie pomocy w rozwijaniu uzdolnień , zainteresowań uczniów, a w szczególności pomoc w przygotowaniu się do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • systematyczność i różnorodność form oceniania umiejętności uczniów z uwzględnieniem jawności, obiektywności i uzasadnienie oceny,
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
 • zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów, otwartość na ich potrzeby.

3.2. Zadania w zakresie wychowania i opieki nad uczniami:

 • znajomość indywidualnego i zespołu klasowego poprzez prawidłowe rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia,
 • otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia w celu zapewnienia mu warunków rozwoju, umożliwienia zdobywania wiedzy, przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • pełnienie obowiązku wychowawcy klasy i współpraca z rodzicami uczniów,
 • współpraca z dyrektorem szkoły,
 • współpraca ze służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną itp.,
 • kształtowanie poprawnych zachowań uczniów w szkole i poza nią,
 • planowanie i organizowanie z rodzicami i uczniami okolicznościowych imprez klasowych, wycieczek itp.,
 • koordynowanie działań wychowawczych z nauczycielami uczącymi w klasie,
 • kontakty i poradnictwo dla rodziców (indywidualne rozmowy, wywiady, włączanie rodziców w życie klasy i szkoły),) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych, przerw w tych zajęciach, podczas zajęć nadobowiązkowych, wyjść poza szkołę, wyjazdów itp.,
 • systematyczna kontrola obecności uczniów na zajęciach,
 • otoczenie opieką dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

3.3. Zadania w zakresie organizacji pracy i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły:

 • obowiązkowe i efektywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
 • praca w zespołach i komisjach nauczycieli,
 • opieka nad samorządem i innymi organizacjami uczniowskimi,
 • współpraca z radą szkoły,
 • udział w przygotowaniu imprez wynikających z planu pracy szkoły,
 • realizacja czynności dodatkowych zleconych przez przełożonych lub podjętych z własnej inicjatywy,
 • organizacja własnego warsztatu pracy,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • wzbogacanie bazy szkoły,
 • pozyskiwanie sponsorów i osób przychylnych szkole,
 • godne reprezentowanie szkoły w środowisku,
 • wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

§ 4

Kryteria oceny pracy nauczyciela.

1. Kryteria przyjęte dla oceny dobrej mają charakter kryteriów wyjściowych dla innych ocen.

2. Ocena dobrą otrzymuje nauczyciel, który ogólnie dobrze realizuje wszystkie zadania nauczyciela zawarte w § 3 p.3, a w szczególności:

 • uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zna i prawidłowo dobiera metody pracy, dobrze przygotowuje się do lekcji i innych zajęć, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, pełni dyżury w czasie przerw oraz podczas imprez klasowych i szkolnych itp.,
 • jest taktowny, tolerancyjny, sprawiedliwy, potrafi łagodzić i zapobiegać konfliktom z uczniami. Jest jednocześnie konsekwentny w swoich działaniach,
 • indywidualizuje proces nauczania i wymagania względem uczniów oraz systematycznie ocenia wyniki pracy ucznia,
 • dba o swój warsztat pracy i wzbogaca go,
 • jako wychowawca klasy współpracuje z uczniami i ich rodzicami kształtując pedagogicznie pożądane stosunki międzyludzkie,
 • pracuje bezpiecznie, potrafi przewidzieć i wyeliminować niebezpieczeństwo zagrażające uczniom (fizycznie, moralnie itp.),
 • dąży do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w zorganizowanych formach doskonalenia,
 • respektuje zalecenia, wykonuje polecenia dyrektora dotyczące dyscypliny pracy, prowadzenia dokumentacji, terminowego wykonywania zadań i zarządzeń, zachowuje się w sposób kulturalny w stosunku do uczniów, ich rodziców i przełożonych,
 • pobudza inicjatywy uczniów,
 • dba o zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach ,
 • wykazuje się postawą etyczną i kulturalną osobistą nie budząc zastrzeżeń,
 • dba o dobry wizerunek szkoły w środowisku.

3. Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który spełnia kryteria oceny dobrej oraz trwale wyróżnia się osiąganiem większości spośród poniższych wymagań:

 • wysokie wyniki dydaktyczne uzyskiwane przez jego uczniów ustalone na podstawie badań wiedzy i umiejętności uczniów,
 • doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych lub artystycznych w skali ponadszkolnej (olimpiady, konkursy, rozgrywki, turnieje itp.),
 • wysokie efekty wychowawcze niezależnie od predyspozycji powierzonego zespołu uczniowskiego,
 • ukończenie studiów podyplomowych,
 • zaprojektowanie i wykonanie środków i urządzeń dydaktycznych własnego pomysłu,
 • poświęcenie uczniom (w szkole) dodatkowego czasu, organizowanie imprez o dużych walorach dydaktycznych i wychowawczych, wystawy, organizowanie wycieczek, opieka nad różnymi projektami uczniowskimi (gazeta szkolna, teatr, strona www itp.),
 • wzorowe wywiązanie się z dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora szkoły,
 • opracowanie i wdrażanie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich, podręczników lub nowatorskich rozwiązań metodycznych,
 • organizowanie w sposób nowatorski i niezwykle efektywny współpracy z rodzicami,
 • pozyskiwanie, przez swoje działania i kontakty, sponsorów świadczących pomoc na rzecz szkoły,
 • doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez stałe uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego,
 • indywidualizowanie procesu kształcenia,
 • umiejętne odwoływanie się do wiedzy uczniów,
 • udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie pomocy w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, a w szczególności pomoc w przygotowaniu się do udziału w konkursach przedmiotowych,
 • systematyczność i różnorodność form oceniania umiejętności,
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

4. Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

 • nie osiąga zadowalających wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań wiedzy i umiejętności uczniów,
 • nie przygotowuje się do zajęć, nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych (werbalizm), przejawia brak zainteresowania swoim warsztatem pracy itp.,
 • sporadycznie uczestniczy w formach doskonalenia zawodowego,
 • nie uwzględnia zaleceń pohospitacyjnych,
 • nie wywiązuje się z zadań ustalonych w zakresie obowiązków, szczególnie gdy spóźnia się na zajęcia lub wcześniej je kończy, nie odbywa dyżurów i innych prac o charakterze nadzoru i opieki nad uczniami,
 • swoją postawą naraża na niebezpieczeństwo (fizyczne, moralne i inne) uczniów,
 • nie zwraca uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,
 • nie reaguje na negatywne postawy i zachowania uczniów,
 • nie współpracuje z rodzicami – powtarzające się i uzasadnione skargi rodziców na jego postawę i metody pracy,
 • zachowuje się niezgodnie z zasadami etyki, tolerancji, kultury i współżycia społecznego,
 • swoją postawą w niekorzystnym świetle przedstawia szkołę w środowisku,
 • nie wykonuje poleceń dyrekcji szkoły, bądź wykonuje je nieterminowo,
 • opuszcza posiedzenia rady pedagogicznej.

§ 5

Postanowienia końcowe.

1. Oceniany nauczyciel wypełnia arkusz analizy własnej pracy stanowiący załącznik nr 1

2. Materiały do oceny pracy nauczyciela przygotowuje osoba sprawująca bezpośredni nadzór pedagogiczny.

3. Ocena pracy ma spełniać przede wszystkim funkcję motywującą nauczyciela do doskonalenia swoich umiejętności i warsztatu pracy.

4. Regulamin Oceny Pracy Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mieczynie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną .

Załącznik nr 1

do Regulaminu oceny pracy nauczyciela

ARKUSZ ANALIZY WŁASNEJ PRACY

w roku szkolnym ..........

1. Imię i nazwisko ................................................................................................

2. Specjalność .......................................................................................................

3. Staż pracy ...........................

4. Pełnione funkcje ...............................

5. Najważniejsze zadania realizowane w ciągu ostatniego roku (semestru)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Zadania podjęte z własnej inicjatywy: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Co uważasz za Twój największy sukces?

a) dydaktyczny .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) wychowawczy .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) opiekuńczy .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Czego nie udało Ci się osiągnąć w dziedzinie:

a) dydaktycznej - ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) wychowawczej - .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) opiekuńczej - ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Co na to wpłynęło? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Na czym polegała Twoja praca z uczniami:

a) zdolnymi ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) słabymi ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) zaniedbanymi wychowawczo ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Jakie sukcesy osiągnęli Twoi uczniowie (w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.)? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Jakie podejmowałeś działania integrujące zespół klasowy (wycieczki, biwaki, imprezy klasowe itp.)? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Jak przebiegała Twoja współpraca z rodzicami?

a) Formy współpracy .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Czy udało się pozyskać rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły? Podaj przykłady.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. …………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Na czym polegał Twój udział w realizacji zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Na czym polegał Twój udział w pracy zespołu przedmiotowego i innych zespołów w radzie pedagogicznej? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. W jaki sposób wzbogaciłeś w tym roku swój warsztat pracy?

- w gabinecie – pracowni ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- w zakresie własnego doskonalenia .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- literatura, pisma fachowe ………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................

16. Jeśli przyjmiemy istnienie następujących faz rozwoju zawodowego nauczyciela:

- fazy wzorców metodycznych („trzymanie się ‘’ gotowych konspektów, rozkładów, materiałów itp.),

- fazy krytycznej refleksji (modyfikowanie gotowych wzorów i przystosowanie do specyfiki szkoły i klasy),

- fazy samowiedzy i samokontroli,

- fazy twórczości.

Spróbuj określić, w której fazie znajdujesz się Ty? Podkreśl wybraną odpowiedź.

17. W przyszłości chciałbym usprawnić swoją pracę w zakresie: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Potrzebne mi jest w tym celu ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. Moje aktualne samopoczucie jako nauczyciela oceniam jako:

/ -----------------------/-------------------------/----------------------------------/

bardzo złe średnie dobre bardzo dobre

Co zdecydowało o wybranym przez Ciebie miejscu na skali? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................

data i podpis nauczyciela

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.