SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Cele organizowanej działalności krajoznawczo- turystycznej.

 • Poznawanie kraju i jego środowiska przyrodniczego.
 • Poznawanie tradycji, zabytków kultury i historii naszego kraju.
 • Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
 • Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej.
 • Upowszechnianie form aktywnego odpoczynku.
 • Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Mogą to być:

1.Wycieczki przedmiotowe realizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu

lub przedmiotów pokrewnych.

2. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne.

3. Imprezy krajoznawczo- turystyczne takie jak: konkursy, turnieje, rajdy.

Organizacja wycieczek turystycznych.

1.Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Organizując wycieczki należy kierować się następującymi zasadami:

 • uczniowie klas I – III uczestniczą przede wszystkim w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych na terenie najbliższej okolicy, w zasadzie w granicach swojego województwa;
 • uczniowie klas IV – VI uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych na terenie swojego województwa, regionu geograficzno – turystycznego, a następnie całego kraju;
 • uczniowie klas I – IV mogą uczestniczyć w wycieczkach 1 – dniowych;
 • uczniowie klas V – VI mogą uczestniczyć w wycieczkach 1,2 i 3 dniowych;

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły.

3. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

4. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.

5. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem imprezy.

6. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

 • kartę wycieczki/imprezy;
 • harmonogram wycieczki;
 • listę uczestników i opiekunów, datę urodzenia, miejsce zamieszkania;
 • regulamin wycieczki;
 • pisemne zgody rodziców;
 • dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • rozliczenie finansowe .

7. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań, możliwość ,i potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

8. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz organizacyjnym.

9. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem.

10. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji.

11. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.

12. . Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły. Dopuszcza się inne rozwiązania za zgodą rodziców.

13. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika.

14. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczestników.

15. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.

16. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele szkoły albo po uzyskaniu zgody dyrektora inna pełnoletnia osoba.

 • Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 20 uczniów.
 • Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej korzystając ze środka lokomocji poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów
 • Podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) –, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 10 uczniów.

17. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestnicy powinni być zaznajomieni z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

18. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych ( burza, śnieżyca, gołoledź) wycieczkę należy odwołać!

19. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m. nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.

20. Jeżeli osoba pozostająca pod opieką ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, należy zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzić fachową pomoc medyczną. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić:

 • rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego
 • dyrektora szkoły

21. Organizując wycieczkę autokarową należy przestrzegać następujących zasad:

 • Do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy;
 • Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autokarze;
 • Miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe;
 • Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji;
 • W czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerować po autokarze, stawać na siedzeniach, wychylać się przez okna;
 • W trakcie jazdy należy organizować kilkunasto-minutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą być organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czas jazdy uzależniony jest od wieku uczestników i rodzaju wycieczki;
 • Należy pamiętać, aby po każdej przerwie w podróży dokładnie sprawdzić stan liczebny dzieci, niedopuszczalna jest forma „kogo nie ma"

Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki.

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel posiadający uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika, instruktora turystyki kwalifikowanej, pilota wycieczek lub zaświadczenie ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych.

2. Zadania kierownika wycieczki;

 • opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki;
 • opracowanie regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nim wszystkich uczestników;
 • zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich realizacji;
 • określenie zadań dla poszczególnych opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki;
 • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy;
 • przydział zadań wśród uczestników imprezy;
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
 • podsumowanie ocena i rozliczenie wycieczki;
 • przedstawienie rozliczenia rodzicom na najbliższym zebraniu, lub zamieszczenie na gazetce ściennej.

3. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który często nie przestrzega regulaminu szkoły i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki.

Zadania opiekuna wycieczki.

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami.

2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu imprezy.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.

5. Wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.

Prawa i obowiązki uczestników wycieczki

1. Zgłaszanie propozycji rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych wycieczki.

2. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie.

3. Korzystanie z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki.

4. Poinformowanie kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych, które powinny znaleźć się w wyposażeniu apteczki.

5. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między innymi:

 • stosowania urządzeń elektrycznych,
 • zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,
 • zakazu oddalania się bez zgody opiekuna,
 • przestrzegania ciszy nocnej ,
 • właściwego zachowania się na obszarach chronionych .

6. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.

7. Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką .

Ubezpieczenie uczestników

1.Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć na wycieczce;

2.Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie warunków ubezpieczenia, którym objęci są obowiązkowo wszyscy uczniowie w pierwszych dniach roku szkolnego

Finansowanie wycieczek

Wycieczki mogą być finansowane ze środków:

 • pochodzących od rodziców uczniów biorących udział,
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji działających na terenie szkoły,
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców,
 • ze środków przekazanych przez sponsorów.

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.

2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

4. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu szkoły oraz innych przepisów wyższego rzędu.

5. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 • zachowywać się w sposób i kulturalny,
 • stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,
 • nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
 • przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
 • kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
 • traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,
 • nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,
 • w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

ZGODA RODZICÓW

.................................................

imię i nazwisko ojca lub matki

Zgadzam się na udział mojego dziecka ............................................................................ w wycieczce do .................................................................... Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy domem a miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

.....................................................

/podpis rodzica/

 

WYKAZ PRZEPISÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. nr 135, poz. 1516).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6, poz. 69 2003 r.).

3. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku określa warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. nr 57, poz. 358).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu ( Dz. U. nr 145, poz. 1624).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 1997 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jaki muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. nr 18, poz. 102).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej ( Dz. U. nr 101, poz. 1095).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ( Dz. U. nr 72, poz. 752).

Copyright © 2014. All Rights Reserved.