SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) – art. 42 ust. 2 pkt 1,

3) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ,

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm .)

5) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 

§ 1.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Mieczynie zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2.

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

§ 3.

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej następujące osoby:

1) pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,

2) przedstawiciele Rady Rodziców,

3) przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie szkoły,

4) lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad uczniami,

5) przedstawiciele SU

6) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych.

§ 4.

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec okresu (semestru) w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów, przedstawienia wyników nadzoru pedagogicznego, po zakończeniu rocznych zajęć, oraz w miarę potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. W przypadku zwołania zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej z inicjatywy członków Rady Pedagogicznej przedstawiciele rady są zobowiązani przedstawić przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi spełnienie warunku jej zwołania.

3. Do pracy w okresie między zebraniami plenarnymi Rada Pedagogiczna może powołać komisje stałe tj. działające w okresie całego roku szkolnego lub komisje doraźne tj. działające przez wyznaczony okres dla opracowania określonej problematyki, działalności szkoły.

4. Pracą komisji kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący komisji.

5. Komisje stałe lub doraźne przedstawiają wyniki swojej pracy oraz wnioski do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu plenarnym.

§ 5.

1. Rada organizuje trzykrotnie w ciągu roku zebrania szkoleniowe, których tematyka powinna wynikać z potrzeb związanych z wdrażaniem reformy systemu edukacji, wniosków i postulatów członków Rady oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Głównym celem zebrań, o których mowa w ust. 1 jest podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli i wychowawców metodą samokształcenia.

3. Zebrania szkoleniowe są przygotowywane i realizowane przede wszystkim metodami aktywnymi, przez poszczególnych członków Rady, przy możliwie najszerszym wykorzystaniu pomocy doradców i konsultantów metodycznych.

§ 6.

1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku posiedzenia Rady.

2. O terminie zebrania Rady Pedagogicznej powiadamia dyrektor szkoły na co najmniej 3 dni przed zebraniem Rady, poprzez wywieszenie pisemnej informacji w pokoju nauczycielskim z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

§ 7.

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do obecności w zebraniach Rady, do aktywnego udziału w pracy rady i w komisjach problemowych.

§ 8.

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) realizacji uchwał Rady,

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

5) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

6) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.

7) przedstawiania Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

§ 9.

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:

1) zgłoszenia do uchwały votum separatum, z prawem odnotowania zdania odrębnego w protokole z zebrania Rady,

2) wglądu do protokołu, zgłoszenia poprawek Przewodniczącemu Rady, o których uwzględnieniu rozstrzyga Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu,

3) przedstawiać swoje stanowisko na zebraniach Rady Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,

4) zwracać się o wyjaśnienie we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady w punkcie obrad dotyczącym zapytań i wolnych wniosków. Odpowiedzi udziela przewodniczący Rady lub wyznaczona przez niego osoba. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone najpóźniej w terminie dwutygodniowym.

2. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

4) realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6) przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

§ 10.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny

2) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

3) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów.

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) uchwala Regulamin swojej działalności,

6) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany( nowelizacje) do statutu oraz inne regulaminy,

7) upoważnia dyrektora szkoły do obwieszczania tekstu jednolitego statutu,

8) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

9) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

10) wyraża zgodę lub cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego

2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) opiniuje projekt finansowy szkoły,

5) opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora,

6) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje , których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

7) opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania,

8) opiniuje wnioski innych organów szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

9) opiniuje zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki,

10) opiniuje propozycje dyrektora szkoły wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

11) opiniuje średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,

12) opiniuje wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

3. Ponadto Rada Pedagogiczna :

1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian ( nowelizacji ) i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,

2) uzgadnia z Radą Rodziców Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,

3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.

4) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,

5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego szkołę,

6) uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,

7) występuje z wnioskami do Dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji, nauczania i wychowania,

8) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

9) wnioskuje o nadanie szkole imienia,

10) wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego,

11) wybiera przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

12) wybiera delegatów do Rady Szkoły, w przypadku jej powoływania,

13) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny,

14) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli,

§ 11.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 12.

1 Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

3. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

4. W szczególnych przypadkach Rada na wniosek nauczyciela może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.

5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartkach, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony sposób na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

6. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad w obecności protokolanta obrad.

7. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród członków Rady Komisja Skrutacyjna.

§ 13.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności oraz jego nowelizacje.

§ 14.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez członków Rady. Protokolanta na każdym zebraniu wyznacza Dyrektor Szkoły, zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Protokół powinien zawierać, co najmniej:

1) numer, termin i miejsce zebrania,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3) listę innych uczestników zebrania,

4) przyjęty porządek obrad,

5) przebieg zebrania, streszczenia wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

6) informacje o podjętych uchwałach (numer uchwały, jej tytuł, numer załącznika do protokołu, który ta uchwała stanowi)

7) podpisy prowadzącego i protokolanta.

2. Protokół sporządza protokolant w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania.

3. Protokół numeruje się cyframi arabskimi z początkiem każdego roku szkolnego ( np. 1/2010/2011).

4. Protokół udostępnia się nauczycielom do zapoznania poprzez wyłożenie w kancelarii szkoły w terminie 7 dni od daty zebrania.

5. Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

§ 15.

1. Uchwały Rady sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, stanowiących załączniki do protokołu i zawierających w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) tekst uchwały,

4) podpis protokolanta i Przewodniczącego.

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał oraz oznaczeniu numeru załącznika do protokołu, który ta uchwała stanowi,

2) daty podjęcia uchwały,

3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

§ 16.

1. Obecność nauczycieli w zebraniach Rady Pedagogicznej jest odnotowywana na liście obecności przez złożenie własnoręcznego podpisu. Członek Rady Pedagogicznej usprawiedliwia swoją nieobecność u przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia.

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na Radzie Pedagogicznej traktowana jest jako nieobecność w pracy z wszystkimi jej konsekwencjami.

§ 17.

1. Do wglądu do księgi protokołów zebrań Rady Pedagogicznej upoważnieni są:

1) dyrektor,

2) nauczyciele – członkowie Rady Pedagogicznej,

3) osoby zaproszone, biorące udział w posiedzeniu Rady w dotyczącym ich zakresie,

4) przedstawiciele Kuratorium w zakresie określonym w upoważnieniu do dokonywania kontroli lub prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.

2. Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii szkoły i udostępnia upoważnionym osobom w budynku szkoły.

§ 18.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 19.

Księga protokołów jest dokumentem stwierdzającym pracę Rady Pedagogicznej. Wszystkie strony księgi są ponumerowane narastająco. Strona tytułowa i ostatnia księgi protokołów zawiera pieczęć urzędową szkoły oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły. Po zakończeniu danej księgi wpisuje się formułę: „Księga protokołów zawiera................stron oraz protokoły od .........................do ............za rok szkolny………..” i przekazuje się ją do archiwum szkoły.

§ 20.

Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

§ 21.

Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mieczynie z dnia 26 października 2005 r.

§ 22.

Regulamin niniejszy uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie w dniu 24 marca 2011 r.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.