SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

I.

Postanowienia ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, wyznaczone tereny wokół szkoły.

5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.

6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.50, kończy po zakończeniu nauki.

7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza ten fakt dyrektorowi, a on wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

8. Miejsca, dni tygodnia oraz czas pełnienia dyżurów przez poszczególnych nauczycieli określa harmonogram ustalany przez Dyrektora Szkoły.

II.

Zadania nauczyciela

1. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po balustradach itp.

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez młodzież:

- zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach i w sanitariatach oraz zakamarkach;

- legitymuje obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły.

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

5. Nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji i opuścić swoje stanowisko po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).

6. Dba o porządek oraz właściwe ustawienie się uczniów w czasie apeli szkolnych.

7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

8. Informuje wychowawców klas o niewłaściwym zachowaniu się jego uczniów w czasie przerw.

9. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.

10. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

III

1. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe określone w Regulaminie Pracy.

IV

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.