SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 7 / 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczynie
w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego
w Szkole Podstawowej w Mieczynie

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO

 

I Podstawa prawna

1. Ustawa o Systemie Oświaty ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz.752)

II Cel procedury

Celem procedury jest dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron (nauczycieli, dyrektora) w procesie wyboru i dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w Szkole Podstawowej w Mieczynie.

IV Tok postępowania

1. Program wychowania przedszkolnego i program nauczania ogólnego dopuszcza do użytku w szkole dyrektor na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego lub nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

3. Opracowany, wybrany lub zmodyfikowany program musi spełniać warunki opisane w rozporządzeniu. W związku z tym przy ocenie opracowanego lub wybranego programu nauczyciel powinien posłużyć się „Arkuszem oceny programu” (załącznik nr 1a,1b) lub innym wybranym przez siebie arkuszem.

4. Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania nauczyciel lub grupa nauczycieli przedstawia dyrektorowi dla danej klasy raz – na początku etapu kształcenia. Program dopuszcza się na cykl kształcenia. W związku z tym wnioski dotyczą:

- klasy „0”- oddział przedszkolny
- I klasy dla cyklu I – III
- IV klasy dla cyklu IV – VI

W kolejnych latach szkolny zestaw programów nauczania jest aktualizowany. Jeżeli program nie ulega zmianie, nie ponawiamy wniosku.

5. Wniosek wraz z „Arkuszem oceny programu” nauczyciel lub zespół nauczycieli przedkłada dyrektorowi szkoły do 15 maja każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, wg wzoru (załącznik nr 2a, 2b )

6. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia, dyrektor zwraca się na piśmie o opinię o programie do:

- nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
- konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
- zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole

7. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, jednak nie później niż do 30 maja i powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową i dostosowanie programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. (załącznik nr 3 i 4)

8. Opinia konsultanta lub doradcy metodycznego jest sporządzana na zasadach obowiązujących w placówce, w której zatrudniony jest konsultant lub doradca metodyczny

9. W przypadku opinii negatywnej, dyrektor najpóźniej do dnia 10 czerwca informuje na pisemnie (załącznik nr 5) zainteresowanego nauczyciela o powodach negatywnej opinii i zaleca wybór innego programu lub dokonanie zmian w programie zaopiniowanym negatywnie (w zależności od treści opinii) w terminie najpóźniej do 20 czerwca

10. Dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej na radzie podsumowującej dany rok szkolny.

11. Dyrektor po wysłuchaniu opinii Rady dopuszcza do użytku w szkole programy w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego i włącza je do szkolnego zestawu programów nauczania. Jeden egzemplarz programu nauczania z naniesionym numerem przekazuje do biblioteki.

Szkolny zestaw programów nauczania dyrektor ogłasza w formie zarządzenia.

V Załączniki

zał.1a, 1b - Arkusz oceny programu
zał. 2a, 2b, - Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania ogólnego
zał..3 i 4 Opinie zespołu przedmiotowego
zał.5. Informacja dyrektora o negatywnej opinii

 załącznik nr 1a

 

ARKUSZ OCENY PROGRAMU WYBRANEGO DO REALIZACJI

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA...................................................................................

NAUCZANY PRZEDMIOT .....................................................................................................

NAZWA PROGRAMU.............................................................................................................

AUTOR........................................................................................................................................

LICZBA GODZIN DANEGO PRZEDMIOTU W CYKLU KSZTAŁCENIA....................

 

 

Lp.

Lista kontrolna (wg rozporządzenia z dnia 12czerwca 2012 roku)

TAK

NIE

 

Czy program zawiera szczegółowe cele kształcenia?

   
 

Czy program zawiera szczegółowe cele wychowania?

   
 

Czy program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

   
 

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy?

   
 

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany?

   
 

Czy program zawiera opis założonych osiągnięć ucznia?

   
 

Czy program zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia?

   
 

Czy program jest poprawny pod względem merytorycznym?

   
 

Czy program jest poprawny pod względem dydaktycznym?

   

10.

Czy baza dydaktyczna szkoły umożliwia realizację programu?

   

11.

Czy realizacja programu zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki odbywania zajęć?

   

12.

Czy program umożliwia realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

   

13.

Czy program jest opracowany na optymalną liczbę godzin realizacji?

   

14.

Czy program nie zawiera materiałów reklamowych, innych niż informacje

o publikacjach edukacyjnych?

   

15.

Inne uwagi o programie:

 

 

 

................................................

Podpis nauczyciela (nauczycieli)

Załącznik nr 1b

 

ARKUSZ OCENY PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WYBRANEGO DO REALIZACJI

 

IMIĘ I NAZWISKO AUCZYCIELA.......................................................................................

NAZWA ROGRAMU.................................................................................................................

AUTOR........................................................................................................................................

LICZBA GODZIN DANEGO PRZEDMIOTU W CYKLU SZTAŁCENIA.......................

 

 

 

Lp.

Lista kontrolna (wg rozporządzenia z dnia 12czerwca 2012 roku)

TAK

NIE

 

Czy program zawiera szczegółowe cele kształcenia?

   
 

Czy program zawiera szczegółowe cele wychowania?

   
 

Czy program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego?

   
 

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy?

   
 

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany?

   
 

Czy program proponuje metody przeprowadzania analizy gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole?

   
 

Czy program zawiera metody przeprowadzania diagnozy przedszkolnej?

   
 

Czy program jest poprawny pod względem merytorycznym?

   
 

Czy program jest poprawny pod względem dydaktycznym?

   

10.

Czy baza dydaktyczna szkoły umożliwia realizację programu?

   

11.

Czy realizacja programu zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki odbywania zajęć?

   

12.

Czy program umożliwia realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły?

   

13.

Czy program jest opracowany na optymalną liczbę godzin realizacji?

   

14.

Czy program nie zawiera materiałów reklamowych, innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych?

   

15.

Inne uwagi o programie:

 

 

 

 

...........................................

Podpis nauczyciela:

Załącznik nr 2a

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMU NAUCZANIA

 


....................................., ......................
(miejscowość, data)

.............................................................
imię i nazwisko nauczyciela
.............................................................
nazwa szkoły

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

w Mieczynie

 

 

Działając w oparciu o § 2 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz.752) proszę o dopuszczenie do użytku w szkole programu

nauczania....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zatytułowanego .................................................................................................................................................... autorstwa.......................................................................................................................................

wydawnictwo................................................................................................................................

obejmującego etap edukacyjny.........................................................w latach..............................

Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku i jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony *

 

...............................................

imię i nazwisko nauczyciela

W załączeniu arkusz oceny programu

 

( WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY)

I. Kieruję do zaopiniowania przez:

 

 

TAK

NIE


Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego
wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia
zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony
   

Doradcy metodycznego lub konsultanta

   

Zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo – zadaniowego

   

Nie wymaga dodatkowego opiniowania

   

………………………....………… …………..............………

(data ) (podpis dyrektora)

 

 

 

 

D E C Y Z J A D Y R E K T O R A

 

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zmianami) oraz § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz.752), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej dnia………………..............., dopuszczam program nauczania z: ........................................................................................................

(nazwa przedmiotu lub prowadzonych zajęć)

do użytku w szkole na lata szkole ….............. i wpisuję do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

 

…………………....………… …………..............………

(data ) (podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2b

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

....................................., ......................

(miejscowość, data)

.............................................................
imię i nazwisko nauczyciela
.............................................................
nazwa szkoły
............................................................
adres zamieszkania

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mieczynie

 

 

Działając w oparciu o § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752), proszę o dopuszczenie do użytku w oddziale przedszkolnym kl „0”, programu wychowania przedszkolnego:

....................................................................................................................................................

zatytułowanego ..........................................................................................................................

autorstwa.....................................................................................................................................

wydawnictwo..............................................................................................................................

obejmującego etap edukacyjny...................................................w latach...................................

Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku i jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony *

...............................................

imię i nazwisko nauczyciela

W załączeniu arkusz oceny programu

( WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY)

I. Kieruję do zaopiniowania przez:

 

 

TAK

NIE

Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony

   

Doradcy metodycznego lub konsultanta

   

Zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo – zadaniowego

   

Nie wymaga dodatkowego opiniowania

   

 

……………………....………… …………......................

(data ) (podpis dyrektora)

 

D E C Y Z J A D Y R E K T O R A

 

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zmianami) oraz § 2. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz.752), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej dnia………………..............., dopuszczam program nauczania

z: .............................................................................................................................................

(nazwa przedmiotu lub prowadzonych zajęć)

do użytku w szkole na lata szkole ….................... i wpisuję do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania


……………………....………… …………..............
(data ) (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

POZYTYWNA OPINIA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

 


....................................., ......................
(miejscowość, data)


.............................................................
imię i nazwisko przewodniczącego
.............................................................
nazwa zespołu
..........................................................
nazwa szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

W Mieczynie

 

W odpowiedzi na Pana/Pani pismo z dnia................ nr ........... w sprawie wyrażenia opinii o programie nauczania zatytułowanym..........................................................................................

autorstwa........................................................... przeznaczonym do nauczania...........................

w klasie........................w latach.............................. informuję, że zespół...................................

na posiedzeniu w dniu.......................................... dokonał analizy wyżej wymienionego programu zgodnie z zatwierdzonym przez Pana arkuszem kontrolnym.

Po przeprowadzonej analizie zespół stwierdził, że przedstawiony program spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752), a w szczególności jest zgodny z podstawą programową ................................................... określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) w związku z powyższym, zespół................................... przestawiony program

 

OPINIUJE POZYTYWNIE

 

 

.........................................................

podpis przewodniczącego zespołu

 

 

 

Załączniki:

1. Arkusz kontrolny

2. Kserokopia protokołu posiedzenia zespołu

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

NEGATYWNA OPINIA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

 

....................................., ......................

(miejscowość, data)

 


.............................................................
imię i nazwisko przewodniczącego
.............................................................
nazwa zespołu
............................................................
nazwa szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

W Mieczynie

 

 

W odpowiedzi na Pana/Pani pismo z dnia................ nr ........... w sprawie wyrażenia opinii o programie nauczania zatytułowanym............................................................................................ autorstwa..................................................................... przeznaczonym do nauczania........................w klasie........................w latach.............................. informuję, że zespół.........................................na posiedzeniu w dniu.......................................... dokonał analizy wyżej wymienionego programu zgodnie z zatwierdzonym przez Pana/Panią arkuszem kontrolnym. Po przeprowadzonej analizie zespół stwierdził, że przedstawiony program nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752),) a w szczególności:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

W związku z powyższym, zespół ...................................................przedstawiony program

OPINIUJE NEGATYWNIE

 

 

.........................................................

podpis przewodniczącego zespołu

 

 

Załączniki:

  1. Arkusz kontrolny
  2. Kserokopia protokołu posiedzenia zespołu

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

..................................., .....................

(miejscowość, data)

 

 

Pan/ Pani..........................................

Nauczyciel........................................

..........................................................

w Mieczynie

 

W odpowiedzi na Pana/Pani wniosek z dnia........................... o dopuszczeniu do użytku w szkole programu nauczania...................................................................., informuję, że działając w oparciu o § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 poz.752), dyrektor zasięgnął opinii...........................................................................................

Przeprowadzona przez....................................................................analiza programu, wykazała, że program nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, a w szczególności:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z tym proszę o modyfikację programu i dostosowanie do wymagań rozporządzenia oraz do grupy uczniów, dla których jest przeznaczony, lub proszę dokonać wyboru innego programu spełniającego w/w warunki.

Ostateczny termin przedstawienia wybranego programu upływa .................. roku

 

.................................................

podpis dyrektora szkoły

Copyright © 2014. All Rights Reserved.