Ogłaszamy QUIZ HISTORYCZNY z okazji 228 rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA.
Celem guizu jest popularyzacja wiedzy historycznej od początków państwowości polskiej do współczesności, a także:

  • przybliżenie uczniom tła historycznego i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku w związku z 228 rocznicą tego wydarzenia,
  • rozbudzenie tożsamości i świadomości narodowej,
  • poznanie genealogii swojego narodu i odnalezienie w niej swojego miejsca budującego tożsamość.

Organizacja:
Uczestnicy: quiz przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 4-8.
Zakres materiału obejmuje treści programu nauczania historii w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej.
Zasady uczestnictwa: każdy uczestnik na ok. tydzień przed planowanym terminem quizu otrzymuje określoną liczbę kart z pytaniami i odpowiedziami, różną dla każdej klasy według poniższego zestawienia:
Klasa IV -19 kart ( 1-19)
Klasa V -28 kart (20-47)
Klasa VI -38 kart (48-85)
Klasa VII -48 kart (86-133)
Klasa VIII 58 kart (134-191)

Przebieg quizu:
Etap pierwszy:
Każdy uczestnik dwukrotnie odpowiada na pytania ze swoich kart, które wybiera drogą losowania. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi odpada z gry.
Etap drugi:
Uczestnicy po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi wyznaczają kolejną osobę.
Etap trzeci:
Do etapu trzeciego przechodzą 3 osoby. Uczniowie odpowiadają na pytania aż do wyłonienia zwycięzcy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia zakresu losowanych kart w przypadku przedłużającego się czasu trwania quizu.

Nagrody:
1. Finaliści ( drugie i trzecie miejsce ) otrzymują oceny celujące z historii z prac dodatkowych z wagą 2.
2. Laureat otrzymuje ocenę celującą z prac dodatkowych z wagą 3.
3. Pozostali uczestnicy otrzymują ocenę celująca z historii z prac dodatkowych z wagą 1.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Termin quizu – 7 maja 2019 roku.

Organizatorzy: Lidia Siwek i Wanda Wilczyńska