Logo informacji - litera "i" w okręgu

W dniach 16 do 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Zostanie on przeprowadzony w szczególnych warunkach związanych z pandemią koronowirusa COVID- 19. Poniżej publikujemy kilka bardzo ważnych zasad, o których trzeba pamiętać w czasie sesji egzaminacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Nowy harmonogram rekrutacji do szkół średnich

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  EGZAMIN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).


Egzamin (rok szkolny 2019/2020) będzie obejmował:

język polski;
matematykę;
język obcy.

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

biologia;
chemia;
fizyka;
geografia;
historia.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru:

angielski (w naszej szkole);
francuski;
włoski;
hiszpański;
niemiecki (w naszej szkole);
rosyjski;
ukraiński;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych- w przypadku naszej szkoły są to j. angielski lub j. niemiecki.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: 16,17,18 czerwca 2020 r.
Termin dodatkowy: 07,08,09 lipca 2020 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 kolejnych dni:

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
16 czerwca 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut
17 czerwca 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
18 czerwca 2020 (czwartek), godzina 9.00 język obcy 90 minut

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).