SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”. Celem projektu jest wspomaganie szkoły uwzględniające indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

W ramach przedsięwzięcia - finansowanego z funduszu programu operacyjnego Kapitał Ludzki - szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych oraz rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

 

Do projektu mogły przystąpić szkoły spełniające następujące standardy:

1. W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Zespół przeprowadza w szkole rozpoznanie potrzeb i analizuje szczegółowo jego wyniki. Na podstawie tego rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji.

2. Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości.

3. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów.

Okres realizacji projektu: 14.02.2011 r. - 21.06.2013 r.

W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły. Zakupimy pomoce naukowe na kwotę 7500zł.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.