SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player
  • "Precz z wulgaryzmami" - konkurs plastyczny.
  • Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

"Precz z wulgaryzmami"

Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Uczniowie każdej klasy wykonają wspólnie plakat (jedna klasa= jeden plakat), który będzie promował hasło ‘Precz z wulgaryzmami !’.
Technika pracy: dowolna
Format:  A3 (duży blok)
Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania i pomysł
Termin: do 07 marca 2011
Prace przyjmują: p. M.Gacia i p. W.Wilczyńska


Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

I. Cele konkursu.
-Kształtowanie tolerancji wobec obcych kultur
-Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
-Motywowanie uczniów do gromadzenia wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
II. Nauczyciel przygotowujący : Maria Gacia
III. Termin i miejsce przebiegu konkursu: luty 2011, Szkoła Podstawowa w Mieczynie (nauczyciel poinformuje uczniów o dokładnym terminie)
IV. Zasady konkursu
W konkursie biorą udział uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej w Mieczynie.
Na miesiąc przed planowanym terminem konkursu zainteresowani uczniowie otrzymują zestaw zagadnień opracowany przez nauczyciela języka angielskiego. Konkurs odbywa się w szkole i ma formę pisemnego testu. Test składa się z10 pytań otwartych oraz 10 pytań, na które uczniowie odpowiadają zaznaczając P (zdania prawdziwe) oraz F(zdania fałszywe).Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
Konkurs wygrywają uczniowie , którzy uzyskali maksymalną ilość punktów spośród wszystkich uczestników.
O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani na apelu szkolnym. Uczniowie,  którzy zajęli miejsca I i II  otrzymają nagrody książkowe, natomiast miejsce III zostanie nagrodzone  dyplomem.

M. Gacia

Copyright © 2014. All Rights Reserved.