Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2111), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dokonuję zmiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w roku szkolnym 2020/2021:

  • 30, 31 marca 2021 r. (wtorek, środa – dni przed wiosenną przerwą świąteczną)
  • 30 kwietnia 2021 r. ( piątek - dzień przed Świętem Pracy)
  • 04 maja 2021 r. ( wtorek - dzień po Narodowym Święcie Trzeciego Maja)
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. ( wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)
  • 04 czerwca 2021 r. ( piątek - dzień po Bożym Ciele)

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Klimczyk-Karpińska