Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”.  Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach przedsięwzięcia  finansowanego z funduszu programu operacyjnego Kapitał Ludzki - szkoła organizuje następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - 1 grupa - kl. I
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  - 3 grupy, kl.I - III
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych - 1 grupa, kl. III

W każdej z grup,  w tym roku szkolnym, przeprowadzonych będzie 30 godzin lekcyjnych.

Do projektu mogły przystąpić szkoły spełniające następujące standardy:

  1. W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Zespół przeprowadza w szkole rozpoznanie potrzeb i analizuje szczegółowo jego wyniki. Na podstawie tego rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji.
  2. Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości.
  3. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów.

Okres realizacji projektu: 14.02.2011 r. - 21.06.2013 r.  W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły. Zakupimy pomoce naukowe na kwotę 7500 zł.