Od 2 listopada 2010 r. uczniowie kl. I uczestniczą w realizacji III etapu Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

To ponadregionalny projekt edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.  Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów skierowane na rozwój kompetencji kluczowych, przez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

  • językowej (język ojczysty i obcy),
  • matematyczno-przyrodniczej,
  • artystycznej i ruchowej,
  • komunikacyjno-informacyjnej,
  • społecznej (intra i interpersonalnej).

W sali lekcyjnej utworzono trzy ośrodki zainteresowań.

Łączą one w sobie wiele funkcji w jednej, ciekawej i rozwijającej formie. Pierwszy ośrodek szczególnie sprzyja rozwijaniu inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej, drugi ośrodek inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej i ruchowej, a trzeci ośrodek inteligencji matematyczno-logicznej i przyrodniczej.

Nauczycielka prowadząca zajęcia w klasie pierwszej w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyła w szkoleniach przygotowujących do pracy. W działania projektowe zostali następnie włączeni rodzice, uzyskali informacje odnośnie projektu. Mieli również możliwość aktywnie włączyć się do określenia diagnozy wstępnej swoich pociech. Cieszy fakt, że wszyscy rodzice od razu zdecydowali się na udział dzieci w projekcie. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych opiera się o własny autorski pomysł pod hasłem ,,Bawimy się wesoło, poznajemy świat wokoło.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Nauczyciel znając profile inteligencji dzieci biorących udział w projekcie oraz ich zainteresowania i możliwości dobiera najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą. Daje im to wiele radości i satysfakcji, zwłaszcza, że podejmują samodzielnie zadania w dowolnie wybranym własnym tempie.

Lidia Siwek