loading...
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY - Marzena Łapot

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Aneta Chruściel

CZŁONEK - Anna Klimczyk

RADY ODDZIAŁOWE

KL. 0

 1. Anna Klimczyk
 2. Ewelina Robak
 3. Anita Bodzioch

KL. I

 1. Anita Frączek
 2. Katarzyna Sornat
 3. Katarzyna Robak

KL. II

 1. Aneta Chruściel
 2. Anna Gągorowska
 3. Magdalena Malicka

KL. III

 1. Monika Skowron
 2. Barbara Dwojakowska
 3. Marta Wydrych

KL. IV

 1. Olga Palac
 2. Anna Siwek
 3. Anna Wesołowska

KL. V

 1. Anna Pawelec
 2. Wioletta Kupczyk
 3. Marta Wydrych

KL. VI

 1. Renata Stępień
 2. Monika Radek
 3. Marlena Robak

KL. VII

 1. Marzena Łapot
 2. Agata Krząpa
 3. Dorota Mróz

KL. VIII

 1. Beata Wydrych
 2. Justyna Łapot
 3. Monika Skowron

 

Czytaj więcej
Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mieczynie

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami

I. Nazwa reprezentacji rodziców

 1. Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły przyjmuje nazwę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z trzech osób.
 3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 5. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków, tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady – może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 7. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji- z uwzględnieniem uczęszczania do szkoły dzieci rodziców pracujących w organach Rady.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
 2. Listę uczestników posiedzenia ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 4. Tryb przeprowadzania wyborów do klasowych rad rodziców i do Rady Rodziców
 5. Wybory do klasowej rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym.
 6. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 7. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.
 8. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 9. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Zebrania rodziców poszczególnych klas mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
 5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
  • informacja dyrektora szkoły stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  • plenarna dyskusja programowa,
  • wolne głosy i wnioski,
  • wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
  • ze składek rodziców
  • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji
  • innych
 2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności szkoły
 3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
  • dofinansowanie konkursów, imprez i zabaw np. z okazji św. Mikołaja,
  • sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,
  • zakup środków dydaktycznych,
  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
  • opłaty za remonty i naprawy sprzętu,
  • zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
  • inne uzasadnione cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.
 5. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
 6. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 7. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Członkowie Rady Rodziców, Prezydium jak i członkowie klasowych Rad Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

 Mieczyn, dnia 10 stycznia 2007 r.

Czytaj więcej