Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

I. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie posiada:
  • Patrona - Prymasa Tysiąclecia.
  • Sztandar.
  • Hymn Szkoły.
  • Ceremoniał Wewnątrzszkolny.
 2. Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy: „ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”, ceremoniał szkolny określa sposób przeprowadzenia najważniejszych uroczystości szkolnych oraz zasady zachowania się uczniów w trakcie tych uroczystości.
 3. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
  • patriotyzm,
  • szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy: godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy,
  • szacunek dla symboli szkolnych,
 4. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii i patrona szkoły.
 5. Uczniowie zobowiązani są do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkolnych.

II Uroczystości szkolne.

 1. Sztandar bierze udział w uroczystościach szkolnych i świętach państwowych:
  • ślubowanie uczniów kl. I,
  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, w tym pożegnanie uczniów klasy szóstej,
  • uroczystości związane z patronem szkoły kardynałem Stefanem Wyszyńskim,
  • uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych: 2 Maja (święto flagi), 3 Maja, 11 Listopada.

IV Symbole szkoły.

 1. Symbolem szkoły jest sztandar szkoły.
 2. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych. Na niej umieszczone jest godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły oraz wizerunek patrona. Może się tu również znaleźć godło szkoły, dewiza.
 3. Sztandar umieszczony jest w gablocie na górnym holu.

V Poczet sztandarowy w szkole.

 1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy ( 3 osoby) wybrany spośród uczniów klas V- VI. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Skład pocztu sztandarowego:
  • chorąży: jeden uczeń,
  • asysta: dwie uczennice.
 2. Obok zasadniczego składu jest również trzyosobowy skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
 3. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.
 4. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
  • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
  • podczas opuszczania trumny do grobu,
  • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
 5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
  • Uczeń- biała koszula i ciemne spodnie
  • Uczennice- białe bluzki i ciemne spódnice
 6. Insygnia pocztu sztandarowego:
  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.
 7. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły - pani Wanda Wilczyńska.
 8. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.

VI Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości.

 1. Wejście dyrektora szkoły (zaproszonych gości) na początku uroczystości na salę, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: "Szanowni zebrani: Dyrektor Szkoły, Pan/Pani (nazwisko i imię), goście (wymienić funkcje i nazwisko i imię) powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
 2. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : "Baczność". „Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości - jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
 3. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego” - w trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod katem 45°.
 4. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę: ,, Po hymnie”- uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy powinien być odśpiewany podczas rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.
 5. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić”. Zachowanie uczniów i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

VII Sposób zachowania pocztu sztandarowego.

 1. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
  • „Na ramię”
  • „Prezentuj”
  • „Do nogi”
 2. Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° ( w stosunku do do ramienia).
 3. Wykonując chwyt „Prezentuj”, z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca.
 4. Wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”
 5. Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”. Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

VIII Przekazanie opieki nad sztandarem.

 1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie Dnia Patrona, w bezpośredniej obecności Dyrektora Szkoły.
 2. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wchodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: "Przekazujemy Wam sztandar Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę."
 3. Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: "Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej w Mieczynie."
 4. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
 5. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałychoznak pocztu sztandarowego: rękawiczki, szarfy.
 6. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

IX Uwagi na temat używania symboli państwowych.

 1. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem .
 2. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem,np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.
 3. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła(tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi.

X Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 1. na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku,
 2. flaga powinna być podniesiona najpóźniej do godziny 8.00 w dniu uroczystości rocznic i świąt państwowych,
 3. jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc, to powinny być oświetlone,
 4. gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną,
 5. flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie,
 6. flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię,
 7. podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć,
 8. flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie),
 9. po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana,
 10. jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię,
 11. w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi,
 12. instytucja odpowiedzialna za organizację obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.

Załącznik 1

Hymn Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie:

1. Prymasie Wyszyński Tyś Naszym Patronem
dla szkoły autorytetem i wzorem.
Tobie powierzamy Nasze sprawy, troski
bądź dla nas łaskawy i dla całej wioski.

 2. Twe zasługi znamy, wielce podziwiamy
o swe przyszłe losy niezbyt się lękamy.
Patrzysz Ty oczyma na tym korytarzu
Jesteś bardzo ważny w szkolnym kalendarzu.

 3. My, uczniowie, bardzo Cię prosimy.
W całej okolicy wielkość Twą głosimy.
Wspieraj Nas w nauce, pomóż być lepszymi
Nasze prośby z serca Tobie zanosimy.