Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2013/2014
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mieczynie z dnia 25.09.2013r.

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

,,Z drobiazgów życiowych (…) powstaje wielkość człowieka.”

 1. Rozwijamy zainteresowania uczniów:
  1. prowadzimy koła zainteresowań,
  2. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych.
  3. Organizujemy uroczystości szkolne i środowiskowe.
  4. Organizujemy wyjazdy do teatru i kina.
  5. Realizujemy projekty edukacyjne.
  6. Prowadzimy zajęcia w ramach Klubu 4H
 2. Dbamy o dobre imię szkoły w środowisku:
  1. organizujemy uroczystości środowiskowe:
   • Dzień Babci i Dziadka,
   • bal karnawałowy.
  2. prowadzimy stronę internetową szkoły,
  3. współpracujemy z instytucjami: UG, GOPS, Policja, straż pożarna, ośrodek zdrowia,
  4. uczestniczymy w imprezach środowiskowych,
  5. organizujemy ogniska integracyjne z udziałem rodziców,
  6. Opracowujemy i rozpowszechniamy foldery i prezentacje multimedialne o działalności szkoły.
 3. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia
  1. uczestniczymy w programach: Owoce w szkole, Dobre mleko,
  2. preferujemy zdrową żywność w sklepiku szkolnym,
  3. organizujemy wycieczki rowerowe i piesze rajdy,
  4. prowadzimy akcje propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia:
   • Tydzień Promocji Zdrowia,
   • Biesiada Profilaktyczna
   • Dzień Bezpiecznego Internetu,
   • Bezpieczne Ferie,
  5. prowadzimy działania zmierzające do zdobycia certyfikatu szkoły promującej zdrowie,
  6. organizujemy wyjazdy na basen,
  7. uczestniczymy w konkursach związanych z bezpieczeństwem:
   • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
   • turniej wiedzy pożarniczej,
   • konkursy plastyczne.
  8. Organizujemy spotkania z policjantem.
 4. Kształtujemy postawy patriotyczne
  1. organizujemy akademie z okazji świąt państwowych,
  2. realizujemy działania związane z Patronem szkoły (Dzień Patrona, konkurs wiedzy o Patronie, akademie okolicznościowe, udział w zjeździe szkół noszących imię Patrona, wdrażanie ceremoniału szkolnego),
  3. prowadzimy działania kształtujące szacunek do symboli narodowych,
  4. nasz poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach,
  5. kultywujemy tradycję i kulturę regionu,
 5. Skutecznie przygotowujemy uczniów do sprawdzianu:
  1. organizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów klasy VI do sprawdzianu,
  2. diagnozujemy osiągnięcia uczniów w formie próbnych sprawdzianów,
  3. organizujemy próbny sprawdzian z rodzicami uczniów,
  4. organizujemy na godzinach wychowawczych pogadanki na temat: „Jak się uczyć?”,
  5. analizujemy wyniki sprawdzianu i modyfikujemy sposoby pracy z uczniami na podstawie wniosków z analizy,
 6. Wspomagamy uczniów w pokonywaniu trudności w nauce:
  1. organizujemy zajęcia wyrównawcze,
  2. organizujemy pomoc koleżeńską,
  3. współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną we Włoszczowie,
  4. wspomagamy rozwój dziecka odpowiednimi zajęciami,
 7. Dbamy o właściwe relacje z rodzicami:
  1. organizujemy spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami zgodnie z ich oczekiwaniami (potrzebami),
  2. konsultujemy i ustalamy z rodzicami oraz przy ich pomocy organizujemy szkolne uroczystości, wydarzenia i wycieczki,
  3. współpracujemy z radami klasowymi oraz Radą Rodziców,
  4. jesteśmy do dyspozycji rodziców w sprawach bieżących,
  5. pozyskujemy i wykorzystujemy opinie i wnioski rodziców na temat pracy szkoły,
  6. organizujemy spotkania z pracownikami Policji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  7. prowadzimy pedagogizację rodziców,
 8. Kształtujemy postawy prospołeczne:
  1. uświadamiamy dzieciom prawa i obowiązki obywatelskie,
  2. kształtujemy postawy i zachowania sportowe poprzez organizowanie wyjazdów na imprezy,
  3. Włączamy uczniów w akcje charytatywne (np. WOŚP),
  4. kształtujemy postawy proekologiczne,
  5. kształtujemy postawę tolerancji wobec innych kultur,
  6. organizujemy uroczystości szkolne z udziałem społeczności lokalnej i emerytowanych pracowników szkoły,
  7. promujemy postawy szacunku wobec samego siebie i innych,
  8. kształtujemy samorządność uczniowską,
 9. Dbamy o przyjazne warunki do nauki:
  1. stale pozyskujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne,
  2. przestrzegamy zasad higieny umysłowej,
  3. dbamy o estetykę szkoły,
  4. zapewniamy wszystkim uczniom zajęcia w sali gimnastycznej,
  5. stale wzbogacamy zbiory biblioteczne,
 10. Ułatwiamy dobry start dziecka w szkole:
  1. dbamy o wyposażenie oddziału „0” w odpowiednie zabawki i pomoce dydaktyczne,
  2. stosujemy ciekawe metody i formy pracy z dziećmi,
  3. uczestniczymy w projektach edukacyjnych,
  4. organizujemy imprezy, zabawy i występy dla najmłodszych,
  5. prowadzimy rzetelną diagnozę wstępną dzieci przed podjęciem przez nich nauki w szkole.

 Ewaluacja koncepcji:

 • wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;
 • sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym (styczeń, czerwiec);
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
 • opinie rodziców;
 • ocena i modyfikacja koncepcji.

Koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną do realizacji na zebraniu w dniu 25 stycznia 2011 r.

Koncepcja pracy szkoły została przedstawiona Radzie Rodziców w dn. 26 stycznia 2011 r., a wszystkim rodzicom na zebraniu w dn. 27 stycznia 2011r.

Nowelizacje:

 • 2012 r. Rada Rodziców - 26 września , Rada Pedagogiczna – 10 września
 • 2013 r. Rada Rodziców – 23 września, Rada Pedagogiczna – 25 września